Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

Update overgang SFCL - juli 2022

Aan: Chef-instructeurs/Head of Trainingen, secretarissen Nederlandse zweefvliegclubs, FIE, ABZ KNVvL

Onderwerp:Update overgang SFCL.

Datum: 4 juli 2022


Geachte chef-instructeur c.q. Head of Training en secretaris,

 

Terugkijkend kunnen we gelukkig constateren dat bij de overgang naar de SFCL vanaf april 2020 zich geen grote knelpunten hebben voorgedaan. Middels deze brief willen we u echter graag informeren over een aantal aspecten daarvan die thans nog spelen, en verzoeken u daar waar nodig deze informatie te delen bij de relevante personen binnen uw vereniging.

 

Opleiding van nieuwe FE (S).
Tijdens de conversie-periode konden GPL-examinatoren middels een “standardisation course” en AoC een EASA FE-bevoegdheid verwerven. Nieuwe kandidaten voor een FE-bevoegdheid dienen eerst een theoretische en praktische opleiding te volgen alvorens ze met een AoC hun bekwaamheid kunnen aantonen. De theoretische opleiding wordt landelijk verzorgd onder verantwoordelijkheid van ILT. Voor de praktische opleiding is een Trainingsprogramma FE gemaakt, dat inmiddels is goedgekeurd door ILT. Dit Trainingsprogramma inclusief bijlagen is gepubliceerd op de site van de CIZ.


Dit betreft alle drie de soorten examinatoren die onder SFCL worden onderscheiden:
- FE (S) voor SPL
- FE (S) voor TMG
- FE (S) voor FI

 

Voor elk van deze soorten examens is een handboek gemaakt, afgeleid van de EASA FEM (Flight Examiner Manual), waarin overzichtelijk is samengevat hoe deze examens dienen te worden afgenomen en welke regels daarbij van toepassing zijn (inclusief enkele nationale elementen). Het verzoek is ook reeds bevoegde examinatoren hierop te wijzen.
De intentie is om in het najaar voor het eerst op landelijk niveau een theoretische en praktische opleiding te organiseren, daar komen we nog meer concreet op terug.

 

Bevoegdheden van FI (S) op het brevet.
Sinds kort vermeld ILT de instructiebevoegdheden voor de verschillende startmethoden (met name lierstart en sleepstart) apart op nieuw afgegeven brevetten. De aanvraagformulieren zijn daarop aangepast, maar toch is het goed instructeurs die een nieuw brevet aanvragen er op te wijzen dat ze de bevoegdheden waarvoor ze kwalificeren expliciet moeten aanvragen (de enige eis is 50 lierstarts respectievelijk 30 sleepstarts gemaakt hebben als PIC).
ILT beraad zich nog op de vraag wat er moet gebeuren met eerder (ook onder SFCL) uitgegeven FI-brevetten waarop de startmethoden niet zijn gespecificeerd.


De “EVO”-opleiding: items voor solo laten gaan.
In het Trainingsprogramma SPL zijn een aantal oefeningen verplicht voordat een leerling solo gaat, die in de praktijk soms niet te realiseren zijn. Dat gaat dan met name om weerscondities (zijwind en harde wind), oefeningen die EASA in de betreffende AMC wel verplicht voorafgaand aan de eerste solo. Daarnaast hebben het (door EASA niet verplichte) item “kabels uitrijden” in het programma zitten. We gaan in overleg met ILT kijken wat ter zake een goede aanpassing van het Trainingsprogramma kan zijn.

 

Solo vliegen na het examen SPL of TMG.
Wanneer een vlieger een examen voor SPL of TMG heeft behaald maar het brevet nog niet heeft ontvangen, mag deze solo blijven vliegen om de vliegvaardigheid te blijven onderhouden. Hiervoor is een soloverklaring gemaakt die een instructeur (van de DTO die de kandidaat heeft voorgedragen voor het examen) uitgeven. De DTO is dan verantwoordelijk voor de vliegvaardigheid van de kandidaat. Deze verklaring staat binnenkort op de site van de CIZ.


Het aftekenen van bevoegdheden van een SPL in het logboek.
Onder de SFCL regelgeving is het nodige veranderd met betrekking tot wat er nog op het brevet aan bevoegdheden wordt bijgeschreven en wat in het logboek wordt aangetekend.

 

De logica is nu geworden:
- Een rating wordt op een brevet bijgeschreven. Dit gebeurt altijd door ILT.
- Een privilege wordt in het logboek aangetekend. Dat mag door een bevoegde FI of, in sommige gevallen, de HT.


Onder andere met het vliegen in het buitenland in gedachten kan dit het beste in het Engels en op een eenduidige wijze worden gedaan. Hiervoor hebben we een handreiking op de site van de CIZ gezet. Als voorbeeld het vliegen met passagiers (af te tekenen door de FI): “Passenger training completedaccording SFCL.115”. (lees ook dit bericht)
Een nadeel van dit systeem kan zijn dat een vlieger meerdere logboeken moet meedragen om alle bevoegdheden aan te tonen. Daarvoor is er een “aftekenkaart” gemaakt, de “EASA Part SFCL privilege kaart”. Deze kan besteld worden in de KNVvL webshop.

 

Het vliegen met een passagier onder SFCL.
Zoals bekend mag onder SFCL de houder van een SPL alleen met een passagier vliegen wanneer deze daarvoor het betreffende privilege heeft (of FI (S) is) én in de afgelopen 90 dagen maanden drie vluchten heeft gemaakt in een zweefvliegtuig (als de passagier daarin meegaat) of een TMG (als daarin gevlogen gaat worden met de passagier). Onder het begrip “passagier” valt in het geval van zweefvliegen iedereen die geen functie vervult tijdens de vlucht, dus bijvoorbeeld ook een ander clublid (ook al heeft deze ook een SPL). Een opleidingsvlucht met een FI (S) valt hier (natuurlijk) niet onder.

Monitoring van wet- en regelgeving.
Elke DTO is verplicht te monitoren of er relevante wet- of regelgeving is gewijzigd. ILT heeft in haar nieuwsbrief DTO 2022-1 beschreven hoe dat zou kunnen. We hebben daarvoor echter ook een landelijke procedure opgezet voor zweefvliegen, zodat clubs c.q. DTO’s actief geattendeerd zullen worden op eventuele relevante wijzigingen en de kans op omissies kleiner is.


De CIZ heeft met een zweefvlieger die bij EASA werkt een afspraak dat bepaalde updates op de wetgeving die betrekking hebben op onze vliegsport worden doorgegeven aan het CIZ. Deze verzorgt de distributie naar de DTO’s volgens de flow in de bijlage. De CIZ verzorgt daarin de wijzigingen in de TP’s en de DTO’s zullen een audit file moeten bijhouden welke wijzigingen men wel of niet doorvoert. Dit is van belang om bij ILT audits te een verantwoording te kunnen afleggen over het proces en de uitvoering. TP aanpassingen worden door een verklaring van de DTO bij ILT verwerkt en gecommuniceerd.


Verdere informatie.
Op de website van de CIZ kunt u veel informatie vinden met betrekking tot de overgang naar SFCL. Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met de secretaris van de CIZ: KLIK

 

We wensen iedereen verder een mooi en vooral veilig vliegseizoen!

 

Met vriendelijke groet,

Joris Umbach, voorzitter
Commissie Instructie Zweefvliegen