Brief voorzitter CIV aan de clubbesturen
Gepost door webmaster op 04-04-2018
Onderwerpen: Conversie GPL VO, aanpassing instructeursopleiding aan EASA-regelgeving en Invoering gewijzigde FCL regelgeving voor DTO in juni.

In onze brief van januari (en tijdens de conferentie en informatiebijeenkomst in februari) hebben we reeds aangegeven welke veranderingen worden doorgevoerd in de instructeursopleiding o.a. in verband met de EASA-regelgeving voor zweefvliegen (EU Aircrew regelgeving 1178/2011). Publicatie van deze gewijzigde regelgeving vindt niet plaats voor de beoogde 8 april 2018, maar is voorzien in juni. Daarna zal het voor clubs mogelijk worden om een DTO-declaratie in te dienen en te gaan opleiden volgens de Europese regelgeving. Afgelopen weken is nog nader overleg gevoerd met ILT over de overgang met betrekking tot de instructeursopleiding, de uitkomsten daarvan willen we met deze brief bekend maken.

Klik op "Lees meer"


Uitgebreid nieuws
Aan: Besturen Nederlandse zweefvliegclubs

Cc: Chef-instructeurs, Landelijke Examencoördinatoren Zweefvliegen, LCO-ers,  ABZ KNVvL

Betreft:  Conversie GPL VO, aanpassing instructeursopleiding aan EASA-regelgeving en Invoering gewijzigde FCL regelgeving voor DTO in juni.


Geacht bestuur,

In onze brief van januari (en tijdens de conferentie en informatiebijeenkomst in februari) hebben we reeds aangegeven welke veranderingen worden doorgevoerd in de instructeursopleiding o.a. in verband met de EASA-regelgeving voor zweefvliegen (EU Aircrew regelgeving 1178/2011). Publicatie van deze gewijzigde regelgeving vindt niet plaats voor de beoogde 8 april 2018, maar is voorzien in juni. Daarna zal het voor clubs mogelijk worden om een DTO-declaratie in te dienen en te gaan opleiden volgens de Europese regelgeving. Afgelopen weken is nog nader overleg gevoerd met ILT over de overgang met betrekking tot de instructeursopleiding, de uitkomsten daarvan willen we met deze brief bekend maken.

Mogelijkheid tot conversie van een GPL VO naar een FI(S).
Het aanvragen van een conversie van een GPL VO naar een FI(S) is mogelijk tot 8 april 2020. Dit laat onverlet dat er voor de leden die al een LAPL(S) of een SPL hebben voldoende instructeurs met een FI(S) moeten zijn om de trainingsvluchten uit te voeren en dat de instructeurs wel moeten converteren voordat de club een DTO wordt.

Instructeursopleiding binnen een club die snel DTO wordt.
Zodra een club DTO wordt, moet formeel voor alle leerlingen door de DTO beoordeeld worden welke opleidingselementen van het trainingsprogramma voor FI(S) al eerder door de kandidaat voldoende zijn beoefend en dus “afgetekend” kunnen worden op de progressiekaart en welke nog gedaan moeten worden.  Voor leerling instructeurs die eerder in het oude systeem bij de landelijke theorie-examens vakken behaald hadden, kan voor deze vakken voor de “voortgangstoets FI-theorie” door de lokale mentor beoordeeld worden of dit volstaat of nog opnieuw gedaan moet worden. De “voortgangstoets didactiek” moet in elk geval alsnog gedaan worden, want die bestond niet in het oude systeem. Alle elementen van de praktijkopleiding die reeds gedaan zijn, kunnen ter beoordeling van de mentor (FIFI) namens de DTO “afgetekend” worden voor de nieuwe opleiding. Daarbij maakt hetbij het overgaan naar een DTO dus niet uit in welke volgorde opleidingselementen zijn gedaan voor de declaratie. Uiteindelijk moeten  bij het voordragen voor een examen alle onderdelen van de nieuwe instructeursopleidiing zijn ingevuld.
Voor een kandidaat onder het oude regiem reeds stagestarts met leerlingen heeft gemaakt en deze oefeningen naar het oordeel van de begeleidende mentor voldoende beheerst, is met ILT afgesproken dat deze na het slagen voor het examen gelijk afgetekend kunnen worden voor de te maken instructievluchten met leerlingen in de fase van de “restricted FI”, met een maximum van 10 uur of 25 starts.

Instructeursopleiding binnen een club die later DTO wordt.
De opleiding voor GPL VO blijft in de overgangsperiode tot 2020 bestaan voor clubs die nog geen DTO zijn.
Voor kandidaten die op 1 januari 2018 reeds met de praktijkopleiding bezig waren én het GPL VO examen behalen voor de club DTO wordt, verandert er niets aan de opleiding en kan het behaalde GPL VO geconverteerd worden naar een FI(S).
Voor kandidaten die na 1 januari 2018 starten (of zijn gestart) met de praktijkopleiding, wordt de opleiding inhoudelijk gelijk aan de opleiding tot FI(S) om het eenvoudiger te maken om de opleiding tussentijds te kunnen vervolgen onder het DTO-regiem. Hiervoor moet de opleiding gegeven worden door instructeurs met een FIFI bevoegdheid.
Indien de kandidaat de opleiding afrondt voordat de club een DTO wordt (en dat is uiterlijk voor 8 april 2020) kan de kandidaat een examen doen voor een GPL VO“met beperking” en deze daarna converteren naar een “restricted” FI(S).
Zodra een club DTO wordt kunnen zoals hiervoor gezegd de opleidingselementen van het trainingsprogramma die al eerder door de kandidaat voldoende zijn beoefend “afgetekend” worden op de progressiekaart (de opleiding is inhoudelijk al gelijk). Zodra het volledige trainingsprogramma is afgerond met een “course completioncertificate”kan de kandidaat dan binnen 6 maanden examen doen en een “restricted” FI(S) verwerven.

Informeren instructeurs en kandidaten.
We vragen u deze brief door te sturen naar instructeurs die nog geen conversie naar FI(S) hebben aangevraagd, alle leden die reeds zijn aangevangen met de instructeursopleiding en leden die daarmee zouden willen starten.
Zoals eerder bericht: aan de verificatie van het trainingsprogramma’sdoor IL&T wordt nog hard gewerkt. Zodra dit gebeurd is zullen de trainingsprogramma’s worden gepubliceerd , evenals de exacte data voor de eerste “voortgangstoetsen theorie instructeurs”. Heeft u intussen vragen of behoefte aan advies, dan verzoek ik u contact op te nemen met de secretaris van de CIV.

Invoering gewijzigde FCL regelgeving voor DTO in juni.
Zoals in een eerder bericht al gemeld zal de publicatie van de gewijzigde FCL regelgeving voor DTO pas in juni plaatsvinden. De vraag was of de ingangsdatum van de DTO-regelgeving 8 april zou kunnen blijven, vooruitlopend op de publicatie door EASA. EASA heeft onze overheid echter laten weten dat deze mogelijkheid niet wordt geboden. Een DTO-declaratie kan dus pas worden gedaan als de regelgeving is gepubliceerd. Pas daarna kan dan voor zweefvliegen opgeleid worden volgens de Europese regelgeving.


Druten, 2 april 2018

Met vriendelijke groet,

Commissie Instructie en Veiligheid,
Joris Umbach, voorzitter