Belangrijk nieuws over brevetten en opleidingen voor Zweefvliegen
Gepost door webmaster op 17-12-2017
Er gaat het een en ander veranderen voor het opleiden van piloten en het behalen van brevetten. Dat is het gevolg van Europese regelgeving, waarbij we kort gezegd van GPL over moeten gaan naar LAPL. In deze nieuwsbrief leggen we uit wat dit voor piloten (in opleiding), instructeurs en clubs betekent en wat er nog gedaan moet worden voor we helemaal klaar zijn.

Korte samenvatting.

Klik op "Lees meer"

Uitgebreid nieuws
Er gaat het een en ander veranderen voor het opleiden van piloten en het behalen van brevetten. Dat is het gevolg van Europese regelgeving, waarbij we kort gezegd van GPL over moeten gaan naar LAPL. In deze nieuwsbrief leggen we uit wat dit voor piloten (in opleiding), instructeurs en clubs betekent en wat er nog gedaan moet worden voor we helemaal klaar zijn. We schreven hier al over in de nieuwsbrief van 26 oktober, dit is het vervolg daarop. De betekenis van afkortingen is onderaan opgenomen.

Korte samenvatting.

Achtergrond.
Zoals gemeld in de nieuwsbrief van 26 oktober heeft de Europese Commissie een besluit genomen over de regelgeving voor een Declared Training Organisation (DTO). Deze wordt zoals gepland op 8 april 2018 van kracht, maar lidstaten hebben tot uiterlijk 8 april 2020 de tijd om deze in te voeren. Er ontstaat derhalve nu een overgangsperiode waarin met Europese opleidingen kan worden begonnen.

Direct na het bekend worden hiervan heeft de Afdeling Zweefvliegen afgewogen wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende transitiemogelijkheden. Als uitgangspunten daarbij gelden - niet alleen binnen Zweefvliegen maar ook binnen de KNVvL als geheel – :

Haalbaarheid
Minimaliseren van dubbel werk
Zoveel mogelijk vloeiende overgangen in de opleiding
Realiseren van continuïteit in de opleiding van instructeurs
Minimaliseren van belemmeringen die optreden als gevolg van latere invoering (met name  de TMG-opleiding)
Belang van vliegers: kunnen converteren van GPL naar LAPL-S/ SPL op een handig moment.
Niet alle DTO’s (binnen Zweefvliegen zijn dat de clubs!) hoeven op hetzelfde moment te starten: indien nodig maatwerk

Daarbij is afgewogen welke aanpassingen in de FCL-regelgeving voor zweefvliegen nog  te verwachten zijn en is geconcludeerd dat het niet noodzakelijk is deze af te wachten. Zoals het er nu naar uit ziet zullen de wijzigingen in de bestaande regelgeving voor de opleiding voor LAPL S minimaal zijn. Voor de opleiding voor FI S zal vooral minder gedetailleerd worden voorgeschreven hoe de opleiding moet plaatsvinden (bijvoorbeeld het theoretisch onderricht). 

Verder is overwogen dat een eerdere start van de opleidingen binnen het EASA-regiem ook voordelen biedt:
Na jaren van onduidelijkheid geeft het rust en duidelijkheid.
We kunnen beginnen met een instructeursopleiding die voldoet aan de EASA-vereisten, zodat kandidaten die daaraan beginnen die zonder tijdsdruk kunnen afmaken.
Clubs die dat willen, kunnen weer gaan opleiden voor de TMG.
We kunnen weer opleidingen bieden aan leden die reeds geconverteerd zijn naar een LAPL of SPL, want daarvoor is een DTO noodzakelijk.

De route.
Een voorwaarde daarvoor is natuurlijk wel dat de overgang gedaan kan worden zonder dat lopende opleidingen worden onderbroken. Voor wat betreft de theoretische opleiding had ILT al eerder toegezegd dat de vanaf maart 2016 behaalde examens binnen het landelijke systeem ook zullen gelden voor het LAPL S, binnen de geldigheidstermijnen die FCL daarvoor geeft. Voor de praktische opleidingen is inmiddels met ILT afgesproken dat reeds gedane opleidingsinspanningen niet opnieuw hoeven te worden gedaan. Formeel loopt dat als volgt: na declaratie van een club als DTO moet de DTO beoordelen wat leerlingen nog moeten doen om te voldoen aan de FCL eisen, conform de door ILT geverifieerde opleidingsprogramma’s die de club hanteert . Voor de opleiding voor LAPL S zal dat een geruisloze overgang zijn. Voor de opleiding tot FI S zal met name nog wat extra aandacht voor klassikale instructie (wordt een examenonderdeel) nodig zijn, maar dat wordt voor april 2018 verder uitgewerkt.

Er moet nog wel werk worden verzet. De benodigde opleidingsprogramma’s moeten afgemaakt worden en geverifieerd worden door ILT op ‘compliance’ met de regelgeving (in het voortraject is over de meeste onderdelen al informeel overeenstemming bereikt met ILT). Er moeten examinatoren (FE S) geautoriseerd worden. De club moet enige voorbereidingen treffen, bijvoorbeeld het opnemen in het huishoudelijk reglement van een “representative” en een “Head of Training”. En niet onbelangrijk: de instructeurs moeten geconverteerd zijn naar FI S.
Tenslotte  zullen we ook gezamenlijk moeten inventariseren  of er uitzonderingssituaties zijn waarin de transitie tot problemen leidt, en bezien of en hoe deze opgelost kunnen worden.

Op dit moment kan alleen ILT de EASA-brevetten voor zweefvliegen uitgeven. Onderzocht gaat worden of het op termijn juridisch en financieel haalbaar is om deze weer door de KNVvL zelf te laten uitgeven (net als nu het GPL), wat door zowel het bestuur van de KNVvL als het ABZ wenselijk wordt gevonden.

Conclusie.
Alles afwegende streeft de Afdeling Zweefvliegen naar een start met de EASA-opleidingen vanaf 8 april 2018. Dit proces gaat per club: een club bepaalt wanneer ze DTO wordt en volgens de Europese regels gaat opleiden. Het advies is dus op of kort na 8 april 2018.
Leden die nu al een GPL hebben en die geen verdere uitbreiding willen realiseren, hebben tot 8 april 2020 de tijd om te converteren. Wanneer een lid met een GPL nog wel opleiding wil, is het advies te wachten met conversie tot de club een DTO is.
De conversieafspraken naar FI S voor bestaande GPL-instructeurs gelden tot 8 april 2018, dus dat moet op tijd gebeuren! Als een instructeur geconverteerd is naar FI S, mag deze ook gewoon opleiding blijven geven voor het GPL zolang de club nog geen DTO is.

Communicatie.
De komende winter zullen de verschillende geledingen binnen de KNVvL hard werken aan de overgang naar de EASA-brevetten en -opleidingen en hier vooral ook veel over  communiceren!
Naast schriftelijke informatie, stellen wij ons voor om in de eerste maanden van 2018 een aantal regionaal gespreide informatiebijeenkomsten te houden. De exacte data volgen later.


Afkortingen:
FCL: de Europese regels omtrent vliegbewijzen en -opleiding
FI S: Instructeur voor zweefvliegen
FE S: Examinator voor zweefvliegen
ILT: Inspectie Leefomgeving en Transport
LAPL S: Light Aircraft Pilot License Sailplane
DTO: Declared Training Organisation
GPL: Glider Pilot License
ABZ: Algemeen Bestuur Zweefvliegen
TMG: Touring Motor Glider
SPL: Sailplane Pilot License


Lees de amendementen:
- 04. Am. Reg. 1187.2011 - DTO - Annex v final
- 04. ACT - Amend Reg 1178_2011 on DTO Rev1 24102017 after discussions final