Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Currency-Barometer

Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Website door:

Antwoorden GPL examen 5 maart 2016

5 maart jl. heeft het eerste landelijke examen GPL plaatsgevonden.

Alle examens zijn inmiddels ontvangen door het examensecretariaat. Daarmee kunnen we de examen antwoorden zoals beloofd publiceren. Deze antwoorden zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de examencommissie.

Het geeft de kandidaten echter een goed beeld van hoe ze de examens hebben gemaakt en of ze zich alvast moeten inschrijven voor het examen van 16 april 2016.

Hoe verloopt het proces zich nu verder:
1. Alle examens worden ingescand en beoordeeld.
2. Alle examenvragen worden geanalyseerd op kwaliteit.
3. Alle opmerkingen die door LEZ en kandidaten zijn aangegeven op de antwoordformulieren worden bekeken.
4. De uitkomst van de examens wordt door de examencommissie vastgesteld.
5. De uitslag wordt aan de kandidaten gestuurd (Conform Examenreglement art 3.16).

de werkgroep landelijke GPL examens


Heads up EASA (januari 2016)

EASAEen briefing over EASA voor de regenachtige zondag…..

Zoals de meesten onder u inmiddels wel weten, zullen wij als zweefvliegers vanaf april 2018, dat is het nieuwe plan, gaan vallen onder de EU regels door de EASA opgesteld.

Op 8 april 2015 is de EU regelgeving ook voor zweefvliegen in Nederland ingevoerd, maar er is echter besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om de verplichting om aan deze regelgeving te voldoen uit te stellen tot 2018. Dat EASA de mogelijkheid van uitstel van die verplichting biedt komt omdat men ook binnen EASA tot het inzicht is gekomen dat de regelgeving voor opleidingen in de recreatieve luchtvaart (gebaseerd op de commerciële luchtvaart) veel te zwaar was. Het betekent dat we uiterlijk tot april 2018 nog door kunnen gaan met het vertrouwde GPL. Samen met ILT is er een tijdspad opgesteld om de periode tot 2018 te komen tot een geleidelijke invoering.

Dit houdt dus in:
  1. Een stapsgewijze overgang naar EU-keuringen en –brevetten in Nederland.
  2. Aanpassing van onze opleiding en examens zodat ze “EASA-proof” worden.
  3. Vormgeven door EASA van nieuwe, passende regelgeving op het gebied van de organisatie en het doorvoeren van verbeteringen in de regelgeving voor brevetten.

Klik op "Lees meer(!!)

Presentaties LCO / LEZ bijeenkomsten 21 november 2015klik op plaatje om naar gedeelde Dropbox map te gaan

Mededeling over het 1e landelijke theorie examen

De afgelopen winter werden de theorie-examens voor het GPL afgenomen volgens de oude regelgeving. Er werd wel examen afgenomen via meerkeuzevragen in de negen vakken die te toekomstige EASA regelgeving voorschrijft.

Vanaf 2016 zullen de theorieexamens voor het GPL geheel volgens de EASA regels plaats vinden.

In opdracht van de Commissie Instructie en Veiligheid is een commissie bezig met het samenstellen van een vragenbank en het organiseren van deze examens. Examens worden vanaf nu, drie maal per jaar, landelijk georganiseerd. De examens worden wel op decentrale locaties gehouden.

Vastgestelde examendata:
  • De eerste examendatum is zaterdag 5 maart 2016
  • Het tweede examen wordt georganiseerd op zaterdag 16 april 2016

De Locale Examen Coordinator (LEZ) van uw vereniging is belast met het organiseren van het theorie-examen op een decentrale locatie. De LEZ zal de wijze van aanmelden, plaats en tijdstip met u communiceren.

Het is mogelijk examen af te leggen in 1 of meerdere van de 9 examenvakken.

Wijzigingen ten aanzien van het vorige examen.

De EASA regelgeving schrijft voor:
  1. Je moet al de 9 examenonderdelen in één land afleggen.
  2. De examens zijn schriftelijk en je moet per onderdeel minimaal 75% scoren.
  3. Je moet alle theorie onderdelen halen binnen 18 maanden na het eerste behaalde examenonderdeel.
  4. Wanneeer je voor één onderdeel vier keer examen gedaan hebt en je bent daar niet voor geslaagd dan doe je alle onderdelen opnieuw.
  5. Wanneer je geslaagd bent voor het theorie-examen dan blijft het theorie-examen 24 maanden geldig. Je hebt dan 24 maanden om het praktijkexamen te halen.

Hoewel de examens dus volgens de EASA regelgeving worden georganiseerd is het theorieexamen op dit moment alleen geldig voor de afgifte van een GPL brevet! Een GPL kan vervolgens voor april 2018 worden overgeschreven naar een LAPL-S.

de CIV
de Landelijke examencie

Het VO examen oude stijl (= 6 vakken) in 2016

Er zullen nog een drietal VO theorie examens worden afgenomen.

1 - zaterdag 12 maart 2016 (inschrijven voor 15 februari 2016)

2 - zaterdag 23 april 2016 (inschrijven voor 2 april 2016)

3 - zaterdag 19 november 2016 ('bezem' VO examen)

Alle examens worden met Multiple Choice afgenomen. Er komt dus geen mondeling examen meer om onvoldoende cijfers op te halen. Mede om die reden wordt een extra schriftelijk examen op 23 april 2016 gehouden, zodat men, bij het alsnog behalen van al de 6 vakken, meteen met de praktijk opleiding kan aanvangen in mei 2016.

De slagingsnorm is dat ten minste 75% van de gestelde MC vragen per vak juist moeten zijn beantwoord. De vakken zijn conform het geldende KEI examenreglement.

Aan de examens in maart en april 2016  mogen ook kandidaten meedoen die (nog) geen enkel geldig certificaat voor een van de vakken bezitten. Aan het examen in november kunnen alleen nog kandidaten deelnemen die wel één of meer certificaten hebben behaald maar nog niet alle 6 VO vakken.

Voor alle duidelijkheid: Heeft men na het 3e examen nog steeds niet alle 6 VO vakken behaald dan zullen alle certificaten vervallen. Instructieopleiding zal dan plaatsvinden via de toekomstige EASA regeling. Kandidaten dienen zich te realiseren dat de gehele opleiding inclusief praktijkexamen moet zijn afgerond voor 8 april 2018! Daarna treedt de EASA regelgeving in werking.

Aanmelden bij de landelijk coördinator theorie opleiding instructeur mevr. P. Dijkstra-Adriaansen. >> KLIK

De normale inschrijftarieven zijn van toepassing. Deelname aan de herkansing(en) betekent weer inschrijven bij Nell Dijkstra en wederom betaling per vak!

De VO theorie stof kan men vinden op de CIV website. NB: Het vak Voorschriften wordt aangepast naar de geldende AIP regels. Op de examendatum zal altijd de laatste geldende AIP als norm gehanteerd worden!


Jan de Hulster, examen coördinator 2016