Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Currency-Barometer

Fotowedstrijd

Website door:

Voortgangstoets theorie kandidaten nieuwe opleiding tot FI(S) of GPL VO

Voor de nieuwe opleiding tot FI(S) of GPL VO dienen de kandidaten geen schriftelijk examen meer te maken, maar wel een mondelinge voortgangstoets over de theorie af te leggen. Na het afleggen met goed gevolg van deze voortgangstoets kunnen de kandidaten verder met de opleiding.

Volgende de syllabus heeft de kandidaat tenminste 30 uur theorie studie of onderwijs genoten, zoals beschreven in het trainingsprogramma   voor het LAPL(S)/SPL. Hier kan invulling aan worden gegeven door het volgen van een door een DTO/club verzorgde cursus, en / of  door zelfstudie door de kandidaat. De HoT wijst een FIFI aan die de kandidaat begeleidt.

Als de kandidaat zich voldoende heeft voorbereid voor de gehele stof, meldt hij zich bij de landelijke Coördinator Instructeurs Opleiding(LCOI) voor deze voortgangstoets theorie.

Op 12 mei en 9 juni, die laatste datum als tweede ronde, organiseert de CIV de voortgangstoetsen voor 2018. Deze vinden plaats bij hotel Van der Valk Arnhem, Amsterdamseweg 505 (bij Papendal).

Deze data zijn erg laat, maar doordat de regeling(DTO) niet eerder definitief was, kon dit niet eerder gepland worden.

De voortgangstoets is ingedeeld in de volgende deeltoetsen:

· Luchtvaartwetgeving
· Menselijke prestaties en beperkingen
· Meteorologie
· Navigatie en Communicatie
· Beginselen van het vliegen, Operationele procedures  en Vliegprestaties
· Algemene kennis van het zweefvliegtuig

Deze toets wordt landelijk georganiseerd door de CIV(LCOI) en worden mondeling afgenomen door FIFI’s die door de LCOI zijn aangewezen. Vooralsnog zijn dat alleen de FIE(S)’s.

Met deze toets wordt per deeltoets door twee FIFI’s  beoordeeld of theoretische basis van de kandidaat voldoende is om met succes de verdere opleiding te kunnen doorlopen, waarbij het zowel gaat als het paraat hebben van de vereiste theoretische kennis zoals opgenomen in het LAPL(S)/SPL trainingsprogramma, als om het kunnen tonen van inhoudelijk begrip van de onderwerpen, zoals dat van een instructeur mag worden verwacht.

Elke deeltoets duurt ca. 25 minuten.

Kandidaten die niet voor alle, maar tenminste 3 deeltoetsen met een positief resultaat hebben behaald, kunnen zich aanmelden voor een tweede ronde voor het deelnemen aan deeltoetsen waarvoor nog geen positief resultaat was behaald. Per deeltoets wordt 10 euro aan bijdrage gevraagd. Voor een volledige toets is de kandidaat dus 60 euro verschuldigd ter dekking van gemaakte kosten.

Kandidaten die in de eerste ronde minder dan 3 deeltoetsen met een positief resultaat hebben afgesloten of na een tweede ronde niet alle deeltoetsen met een positief resultaat hebben afgesloten, dienen opnieuw onder begeleiding van de door de HoT aangewezen FIFI theorieonderwijs te volgen en na afronding daarvan zich op nieuw aan te melden voor alle deeltoetsen.

Indien een kandidaat voor alle deeltoetsen een positief resultaat heeft verkregen, wordt dat door een door de LCOI aangewezen FIFI afgetekend in het werkboek opleiding FI(S) van de kandidaat.

Daarna kan de kandidaat beginnen met fase 2 van de instructeursopleiding; de Instructietechniek.

In deze fase van de opleiding bekwaamt de kandidaat zich onder begeleiding van een door de HoT aangewezen FIFI in de didactische competenties.

Fase 3 is dan de praktijkopleiding.

Meer informatie omtrent de exacte inhoud en structuur van de opleiding volgt zo spoedig mogelijk.

Aanmelden kan via deze weblink: www.zweefvliegen.net/instrtheorie

De kostenbijdrage kan betaald worden op bankrekening NL87 RABO 0161 4172 56 t.n.v. KNVvL o.v.v. “theorie instructeurs” en KNVvL-nummer.

Met excuses voor de korte termijn tot de voorgangstoetsen,

Vriendelijke groet,

Namens de CIV,

Victor Telkamp
Landelijke Coördinator Opleiding Instructeurs (LCOI)