Foto-album

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Fotowedstrijd 2008

Barometer

Het melden van voorvallen

Met de invoering van de EU-verordening 376/2014 is een nieuwe meldingsprocedure van kracht geworden. De AIC-B_NL 02/10 - 12 JUL 12 is in 2017 al vervallen.
De lokale veiligheidsmanager van de vereniging kan helpen bij het invullen van de meldingen.

>> Verplichte meldingen

In artikel 4 van EU 376/2014 wordt een opsomming gegeven van verplicht te melden voorvallen. De vuistregel is dat verplicht meldingen binnen 72 uur kennisname van het voorval worden gedaan bij zowel ILT als de OVV.

1.Door middel van de systemen voor verplichte melding overeenkomstig dit artikel melden de in lid 6 bedoelde personen de voorvallen die een belangrijk risico voor de luchtvaartveiligheid kunnen inhouden en die tot de hierna vermelde categorieƫn behoren:

 1. voorvallen in verband met de vluchtuitvoering, zoals:
  1. voorvallen in verband met botsingen;
  2. voorvallen in verband met starten en landen;
  3. voorvallen in verband met de brandstof;
  4. voorvallen tijdens de vlucht;
  5. voorvallen in verband met de communicatie;
  6. voorvallen in verband met letsel, noodsituaties en andere kritieke situaties;
  7. voorvallen die verband houden met het arbeidsongeschikt worden van bemanningsleden of die anderszins met bemanningsleden verband houden, en
  8. voorvallen in verband met weersomstandigheden of in verband met beveiliging;

 2. voorvallen in verband met technische voorschriften, onderhoud en herstelling van luchtvaartuigen, zoals:
  1. constructiefouten;
  2. storingen in systemen;
  3. problemen in verband met onderhoud en herstelling;
  4. problemen in verband met voortstuwing (met inbegrip van motoren, propellers n rotorsystemen), en
  5. problemen in verband met hulpaggregaten;

 3. voorvallen in verband met luchtvaartnavigatiediensten en -faciliteiten, zoals:
  1. botsingen, bijna-botsingen of potentiƫle botsingen;
  2. specifieke voorvallen in verband met luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten (ATM/ANS);
  3. operationele ATM/ANS-voorvallen;

 4. voorvallen in verband met luchtvaartterreinen en gronddiensten, zoals:
  1. voorvallen in verband met activiteiten en faciliteiten van luchtvaartterreinen;
  2. voorvallen in verband met de afhandeling van passagiers, bagage, post en vracht;
  3. voorvallen in verband met de afhandeling van luchtvaartuigen op de grond en daarmee verband houdende diensten.

>> Vrijwillige meldingen

Indien de veiligheidsmanager van de vereniging beoordeelt dat een voorval niet verplicht gemeld hoeft te worden, maar dat er wel sprake is van een voorval waaruit landelijk lering zou kunnen worden getrokken, kan er een vrijwillige melding bij ILT en bij de OVV worden gedaan. Hiervoor staat een langere termijn.

>> Melden bij ILT

Bij ILT kunnen zowel verplichte als vrijwillige meldingen worden gedaan. Met ingang van 2019 heeft ILT een vereenvoudigd meldingsformulier ontwikkeld. Het melden start op deze pagina:

https://www.ilent.nl/onderwerpen/voorvallen-luchtvaart

Kies voor: Meldformulier Melding voorval General Aviation en kies vervolgens voor de optie "U bent particulier of ondernemer en vul uw contactgegevens handmatig in: start met invullen. Volg vervolgens de aanwijzingen op het scherm. Na het finaliseren wordt een afdruk van het voorval verstuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven.

ILT voert geen onderzoek uit, maar registreert slechts het voorval voor analysedoeleinden.

>> Melden bij de OVV

De OVV hanteert dezelfde criteria zoals die zijn vastgelegd in EU 376/2014. Er zijn geen informatiepagina's meer beschikbaar op de site van de OVV van welk type voorval je nou precies moet melden.

Melden kan telefonisch op 0800-6353688 en vervolgens op een on-line formulier.

De OVV rapporteert binnen 5 werkdagen aan de indiener terug of dat het voorval nader onderzocht gaat worden. Als dat het geval is zal de OVV het onderzoek doen, de conclusies verzorgen en het onderzoek publiceren. Uiteraard kan de OVV gebruik maken van de diensten van de lokale veiligheidsmanager, of eventueel van eventuele zelfonderzoeken, als die al zijn gestart.

>> Melden bij de CIV - de Commissie Breukstukje

Een voorval hoeft niet nog eens bij de CIV gemeld te worden. De CIV wordt op de hoogte gesteld door de OVV.

>> Zelfonderzoeken

De Commissie Breukstukje houdt zich uiteraard aanbevolen voor afgeronde zelfonderzoeken. Klik HIER om deze digitaal naar de commissie te verzenden.

Deze onderzoeken worden nooit gebruikt voor publicatie tenzij er van betrokkenen uitdrukkelijk toestemming is. Bij publicatie worden alle gegevens die herleidbaar zijn naar personen, locaties of registratienummers uit de teksten verwijderd. Teksten worden voor publicatie voor akkoord naar de betrokkenen of de lokale veiligheidsmanager verstuurd.