Browser Tip

Door gelijktijdig 'CTRL met +' in te toetsen vergroot je het browser scherm. Door gelijktijdig 'CTRL met -' in te toetsen verklein je het browser scherm.

Currency-Barometer

Fotowedstrijd

Website door:

Melden Ongeval / Voorval / Onveilige Situatie

De CIV heeft gemeend een "Richtlijn Hoe te handelen bij Calamiteiten" (RHC) op te moeten stellen. Deze RHC kan door elke vereniging aangepast worden aan de lokale situatie. Immers, de diversiteit aan soorten vliegvelden heeft ons genoodzaakt tot een algemene richtlijn. Een club, vliegend op eigen veld, op een militaire vliegbasis of b.v. een veld als Teuge is nou eenmaal onderhevig aan de lokaal opgelegde procedures. Desondanks menen wij dat de RHC van de CIV een duidelijke handleiding geeft in de vorm van een te hanteren checklist.

De RHC is zo ingedeeld dat elke fase van een calamiteit op een apart blad staat en in de vorm van een checklist door de diverse club-functionarissen kan worden gehanteerd. Vorm en functie staan vast, de inhoud kan worden aangepast (zie boven). Daarbij adviseert de CIV het steeds kort en bondig te houden, immers het is bedoeld als checklist.

U kunt dus telefoonnrs. en functionaris-namen toevoegen. Vooral de eerste pagina (fase 1: de calamiteit en de eerste uren daarna), dan uitprinten en plastificeren t.b.v. Startofficier / -leider en de DDI.Het melden van ongevallen en voorvallen in de burgerluchtvaart >> AIC-B_NL 02/10 - 12 JUL 12

Een ernstig incident of een ongeval dient zo spoedig mogelijk telefonisch gemeld te worden bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid door:
  • de gezagvoerder van het luchtvaartuig,
  • de eigenaar van het luchtvaartuig,
  • de betrokken luchtverkeersdienst én
  • de betrokken havenmeester.
In geval van een luchtvaartongeval of een ernstig luchtvaartincident met een Nederlands luchtvaartuig boven volle zee of in het buitenland dient de melding te worden verricht door de gezagvoerder én de eigenaar van het luchtvaartuig. 

TELEFOONNUMMER: 0800 MELDOVV of 0800 6353688 (24 uur) Voor meldingen vanuit het buitenland is de Onderzoeksraad bereikbaar onder nummer: +31 70 333 7072 (24 uur).Melden bij OVV luchtvaart ongeval

U bent betrokken geweest bij een voorval met een luchtvaartuig. Wij verzoeken u om zoveel mogelijk van de onderstaande vragen te beantwoorden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft, met het uitsluitende doel toekomstige voorvallen te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, tot taak te onderzoeken en vast te stellen wat de oorzaken of vermoedelijke oorzaken van individuele of categorieën voorvallen en van de omvang van hun gevolgen zijn en daaraan zo nodig aanbevelingen te verbinden. Het onderzoek richt zich op geen enkele wijze op schuld en/of aansprakelijkheid.

De verstrekte gegevens vallen onder de bescherming van de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid en worden niet aan derden verstrekt, tenzij de betrokkene daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

In het geval dat de Raad besluit naar aanleiding van dit voorval een onderzoeksrapport op te stellen, wordt u als betrokkene in de gelegenheid gesteld het conceptrapport in te zien en hierop commentaar te leveren. Indien geen onderzoeksrapport wordt opgesteld, zullen de gegevens worden gebruikt voor publicatie in de kwartaalrapportage luchtvaart van de Raad.

 

Om een luchtvaartvoorval te melden, kunt u een e-mail sturen naar: luchtvaart (at) onderzoeksraad.nl
Informatie over het melden van voorvallen op de website van IL&T: KLIKOnline melden van een onveilige situatie >> (motor)zweefvliegen (CIV)

Een melding over een onveilige situatie tijdens het beoefenen van het zweefvliegen. (versie april 2011) Als zweefvlieger is je iets overkomen dat nog nét goed afgelopen is. Dat gebeurt ons allemaal wel eens. Soms is het goed voor een sterk verhaal in het clubhuis, maar meestal houd je je mond, totdat het een keer echt fout gaat. Help dat te voorkomen door een meegemaakte "onveilige situatie tijdens het zweefvliegen", van welke aard ook - op de grond of in de lucht - te rapporteren. Vul dit "Rapport onveilige situaties Zweefvliegen" in. Dit komt bij het secretariaat van de CIV terecht. Er zijn wat randvoorwaarden:
  1. De CIV gaat ervan uit dat de melder vooraf de normale weg gevolgd heeft om het gemelde met betrokkene(n) te bespreken, althans op z’n minst de intentie heeft gehad.
  2. Alleen die meldingen worden behandeld waarbij met de melder contact kan worden opgenomen.
  3. De meldingen worden gericht aan het secretariaat van de CIV
  4. De anonimiteit wordt ten alle tijde gewaarborgd! (NAW gegevens worden verwijderd)
Rapportages op een andere manier zijn uiteraard ook welkom. Voorkomen is altijd beter dan genezen! De gebeurtenissen die zich hiertoe lenen zullen in het blad Thermiek gepubliceerd worden.

Let op:
Het invullen van dit formulier ontslaat je niet van de plicht om een “voorval met een luchtvaartuig” (zie AIC-B 02/10 en AIC-B 05/02) te melden bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) en zonodig IVW tel OvV: 0800-6353688 (24 h per dag)